Tuesday, 17 November 2015

Brahm Gyan...

Brahm Gyan kitabon se nahi prapat hota... 

Kitabon se kyon mattha-pacchi karte ho? Yeh sab bekaar hai... 

Rab sabke andar hai, woh tere andar bhi hai, woh hi teri sambhaal bhi karega...

No comments:

Post a Comment