Monday, 16 November 2015

Jo Mere Bhagya Mein Nahi Hai, Woh Duniya Ki Koi Bhi Shakti Mujhe Nahi De Sakti Aur Jo Mere Bhagya Mein Hai Use Duniya Ki Koi Bhi Shakti Cheen Nahi Sakti. Ishwariye Shakti Asambhav Ko Sambhav Bana Sakti Hai. Aata Karma Hi "Kamdhenu" evam Prathana hi "Parasmani" hai...


No comments:

Post a Comment