Saturday, 14 November 2015

Nimantaran-Patra

Manush apni vipattiyon ko nimantaran deta hai aur fir in dukhdai aatîthiyon ke prati virod prakat karta hai, kyunki woh bhool jata hai ki usne kaise, kab aur kahan unhein nimantaran-patra likhe aur bheje the... Parantu samay nahi bhoolta, samay uchit avsar par har nimantaran-patra theek pate par de deta hai, aur samay hi har atithi ko mejbaan ke ghar pahuchata hai...

- Meerdaad...

No comments:

Post a Comment