Thursday, 19 November 2015

Tum Jeevit Prabhu Ka Mandir Ho...

Tum jeevit Prabhu ka mandir ho... Tumhare andar crore khand-brahmand hai... crore khushiyan hai... sukh aur shanti hai... khud, Khuda Akalpurush tumhare andar hai, manush-chole ka makshad us tak pahuchana hai... humein chahiye ki jo kuch ban sake, isi janam mein kar le...

No comments:

Post a Comment