Tuesday, 19 January 2016

izzat aur sharm

Kya izzat aur sharm auraton ke liye hi hoti hai, mardon ke liye nahi...

Shukr kijiye Rab ka... Nikaah karke laaya hai, Rakhel banake nahi rakhi hai...

- Sun

No comments:

Post a Comment