Tuesday, 5 January 2016

Respect for elders, for teachers is a universal principle.

kya Maa sirf wahi hoti hai jiske kokh se ham janam lete hai? Maa woh nahin hoti jo padati hai, likhati hai jo aapko insaan banati hai?

Respect for elders, for teachers is a universal principle.

No comments:

Post a Comment