Thursday, 4 February 2016

ilzam... khamoshi

Uspar lagaye gaye mere sabhi ilzamo par mohar uski khamoshi ne laga di hai...

- Sun

No comments:

Post a Comment