Tuesday, 26 July 2016

GuNn naam aisa hai sab avgunn mit jaye...

Likhe, Padhe, Sune... mann sheetal ho jaye...
GuNn naam aisa hai sab avgunn mit jaye...

- Sun

No comments:

Post a Comment