Saturday, 24 December 2016

Swarg Hai Purna Banna.

Swarg Koi Jagah Nahi Hai aur Woh Koi Samay Nahi Hai.

Swarg Hai Purna Banna.

No comments:

Post a Comment