Friday, 23 June 2017

Manush Icchadhari hai...

Manush Icchadhari hai... 
Agar woh iccha praghat karega to har cheezh praghat ho jaati hai. 

No comments:

Post a Comment